אחיהוד מושב עובדים של ההתיישבות העובדת מתנועת המושבים ד.נ משגב מיקוד : 20145 טלפון : 049962425
פעילות דתית ן פרשת שבוע  

 

וילך

קריאת התורה לפרשה הרב יהודה גמליאלטז) ו?יּ?אמ?ר ה' א?ל מ?שׁ?ה ה?נּ?ך? שׁ?כ?ב ע?ם א?ב?ת?יך? ו?ק?ם ה?ע?ם ה?זּ?ה ו?ז?נ?ה אַח?ר?י א?ל?ה?י נ?כ?ר ה?אָר?ץ א?שׁ?ר הוּא ב?א שׁ?מּ?ה בּ?ק?ר?בּוֹ ו?ע?ז?ב?נ?י ו?ה?פ?ר א?ת בּ?ר?ית?י א?שׁ?ר כּ?ר?תּ?י א?תּוֹ:
(יז) ו?ח?ר?ה אַפּ?י בוֹ ב?יּוֹם ה?הוּא ו?ע?ז?ב?תּ?ים ו?ה?ס?תּ?ר?תּ?י פ?נ?י מ?ה?ם ו?ה?י?ה ל?א?כ?ל וּמ?צ?א?הוּ ר?עוֹת ר?בּוֹת ו?צ?רוֹת ו?אָמ?ר בּ?יּוֹם ה?הוּא ה?ל?א ע?ל כּ?י א?ין א?ל?ה?י בּ?ק?ר?בּ?י מ?צ?אוּנ?י ה?ר?עוֹת ה?א?לּ?ה:
(יח) ו?אָנ?כ?י ה?ס?תּ?ר אַס?תּ?יר פּ?נ?י בּ?יּוֹם ה?הוּא ע?ל כּ?ל ה?ר?ע?ה א?שׁ?ר ע?שׂ?ה כּ?י פ?נ?ה א?ל א?ל?ה?ים א?ח?ר?ים: (יט) ו?ע?תּ?ה כּ?ת?בוּ ל?כ?ם א?ת ה?שּׁ?יר?ה ה?זּ?את ו?ל?מּ?ד?הּ א?ת בּ?נ?י יִשׂ?ר?א?ל שׂ?ימ?הּ בּ?פ?יה?ם ל?מ?ע?ן תּ?ה?י?ה לּ?י ה?שּׁ?יר?ה ה?זּ?את ל?ע?ד בּ?ב?נ?י יִשׂ?ר?א?ל: (כ) כּ?י א?ב?יא?נּוּ א?ל ה?א?ד?מ?ה א?שׁ?ר נ?שׁ?בּ?ע?תּ?י ל?א?ב?ת?יו ז?ב?ת ח?ל?ב וּד?ב?שׁ ו?אָכ?ל ו?שׂ?ב?ע ו?ד?שׁ?ן וּפ?נ?ה א?ל א?ל?ה?ים א?ח?ר?ים ו?ע?ב?דוּם ו?נ?א?צוּנ?י ו?ה?פ?ר א?ת בּ?ר?ית?י: (כא) ו?ה?י?ה כּ?י ת?מ?צ?אן? א?תוֹ ר?עוֹת ר?בּוֹת ו?צ?רוֹת ו?ע?נ?ת?ה ה?שּׁ?יר?ה ה?זּ?את ל?פ?נ?יו ל?ע?ד כּ?י ל?א ת?שּׁ?כ?ח מ?פּ?י ז?ר?עוֹ כּ?י י?ד?ע?תּ?י א?ת יִצ?רוֹ א?שׁ?ר הוּא ע?שׂ?ה ה?יּוֹם בּ?ט?ר?ם א?ב?יא?נּוּ א?ל ה?אָר?ץ א?שׁ?ר נ?שׁ?בּ?ע?תּ?י:
 
פסוקים אלו מעוררי פליאה. ראשית – רגילים אנו לחשוב שאם ישראל יחזרו בתשובה , הקב"ה ימצא להם בנקל. כך נאמר למשל בפרשה הקודמת –  ו?ה?י?ה כ?י י?ב?אוּ ע?ל?יך? כּ?ל ה?דּ?ב?ר?ים ה?א?לּ?ה ה?בּ?ר?כ?ה ו?ה?קּ?ל?ל?ה א?שׁ?ר נ?ת?תּ?י ל?פ?נ?יך? ו?ה?שׁ?ב?ת? א?ל ל?ב?ב?ך? בּ?כ?ל ה?גּוֹיִם א?שׁ?ר ה?דּ?יח?ך? ה' א?ל?ה?יך? שׁ?מּ?ה:ו?שׁ?ב?תּ? ע?ד ה' א?ל?ה?יך? ו?שׁ?מ?ע?תּ? ב?ק?לוֹ כּ?כ?ל א?שׁ?ר אָנ?כ?י מ?צ?וּ?ך? ה?יּוֹם אַתּ?ה וּב?נ?יך? בּ?כ?ל ל?ב?ב?ך? וּב?כ?ל נ?פ?שׁ?ך?:ו?שׁ?ב ה' א?ל?ה?יך? א?ת שׁ?בוּת?ך? ו?ר?ח?מ?ך.." (דברים ל,א-ג)
וכן בס' ויקרא כ"ו ובדברים ד'. והנה כאן נאמר שגם כאשר תבוא ההכרה ש'על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה' הקב"ה יסתיר פניו. מדוע ? עוד נאמר שהקב"ה יודע מראש שישראל יחטאו, והמעשה היחיד שייעשה בקשר לכך הוא – לכתוב את השירה בה מהלך המאורעות העגום הזה יתואר מראש, כך שכאשר הדברים יתרחשו "וענתה השירה הזאת לפניו לעד.. כי ידעתי את יצרו ..בטרם אביאנו אל הארץ". לשם מה נצרכת 'עדות' זו ? כדי שאפשר יהיה להגיד 'אמרתי לכם' ?        
על השאלה הראשונה נאמר : כאן הועלה עקרון תיאולוגי בעל חשיבות ראשונה במעלה – ה' עתיד להסתיר פניו, כאמור בישעיהו מה,טו – "אָכ?ן אַתּ?ה א?ל מ?ס?תּ?תּ?ר א?ל?ה?י יִשׂ?ר?א?ל מוֹשׁ?יע?:" . המעיין במקרא יראה שהגילוי האלהי הולך ופוחת במהלכו, תקופת השיא שלו היא יציאת מצרים וראשית הכניסה לארץ, אחר כך הוא פוחת והולך. שלמה המלך הוא האדם האחרון שנאמר עליו במקרא שראה את אלהים. הנביאים האחרונים שחוללו נסים הם אליהו ואלישע (למעט נס אחד של הנביא ישעיהו) שיבת ציון ובנין המקדש השני המתוארים בספרי עזרא ונחמיה התרחשו ללא כל נס או דיבור אלהי ישיר, ברשיון מלכי פרס, ובמגילת אסתר שם ה' כלל אינו נזכר. כאן, בשיאה של תקופת הדיאלוג האינטנסיבי של ה' עם העולם מתגלה כי תבוא תקופה אחרת. בעקבות חטאיהם של ישראל יכנס ה' לתקופה של שתיקה, הסתגרות, הגורם היחיד שיפעל אז יהיה תודעתם הדתית של בני ישראל.   
וכאן תשובה לתמיהה השניה. האל המסתתר הותיר אחריו את השירה, שהיא לא רק פרק בתורה אלא גם ביטוי לתורה כולה. בתוך התורה ניתן יהיה לגלות את האל גם כאשר לא יראה עוד במציאות החיצונית. התורה תתאר את המהלך המאורעות , את מסכת יחסי האדם ואלהים, את ההשלכות על ההיסטוריה הנובעות מכך, ובאופן זה תהיה מורה הדרך בזמנים של הסתר פנים אלהי.  
כך תובן המצווה המובאת בראשית הפרשה -  (י) ו?י?צ?ו מ?שׁ?ה אוֹת?ם ל?אמ?ר מ?קּ?ץ שׁ?ב?ע שׁ?נ?ים בּ?מ?ע?ד שׁ?נ?ת ה?שּׁ?מ?טּ?ה בּ?ח?ג ה?סּ?כּוֹת: (יא) בּ?בוֹא כ?ל יִשׂ?ר?א?ל ל?ר?אוֹת א?ת פּ?נ?י י?ק?ו?ק א?ל?ה?יך? בּ?מּ?קוֹם א?שׁ?ר יִב?ח?ר תּ?ק?ר?א א?ת ה?תּוֹר?ה ה?זּ?את נ?ג?ד כּ?ל יִשׂ?ר?א?ל בּ?אָז?נ?יה?ם:
(יב) ה?ק?ה?ל א?ת ה?ע?ם ה?א?נ?שׁ?ים ו?ה?נּ?שׁ?ים ו?ה?טּ?ף ו?ג?ר?ך? א?שׁ?ר בּ?שׁ?ע?ר?יך? ל?מ?ע?ן יִשׁ?מ?עוּ וּל?מ?ע?ן יִל?מ?דוּ ו?י?ר?אוּ א?ת י?ק?ו?ק א?ל?ה?יכ?ם ו?שׁ?מ?רוּ ל?ע?שׂוֹת א?ת כּ?ל דּ?ב?ר?י ה?תּוֹר?ה ה?זּ?את:
(יג) וּב?נ?יה?ם א?שׁ?ר ל?א י?ד?עוּ יִשׁ?מ?עוּ ו?ל?מ?דוּ ל?יִר?אָה א?ת י?ק?ו?ק א?ל?ה?יכ?ם כּ?ל ה?יּ?מ?ים א?שׁ?ר אַתּ?ם ח?יּ?ים ע?ל ה?א?ד?מ?ה א?שׁ?ר אַתּ?ם ע?ב?ר?ים א?ת ה?יּ?ר?דּ?ן שׁ?מּ?ה ל?ר?שׁ?תּ?הּ: פ
משה דואג לכך שהתורה תהיה פומבית, גלויה לכל. היא לא תהיה נחלת מעטים – כהני דת, שכבה דקה של מלומדים שמקצועם בכך. הדמוקרטיזציה של הידע תבטיח סיכוי הוגן לכל אחד להגיע לדבר ה' שבתורה ולידיעת הנוכחות האלהית גם בעידן הסתר הפנים


[ חזרה למדור ] [ הוספת תגובה (0) ] [ שלח לחבר ]
 
רץ בגלריה
 
דף הבית צור קשר הפוך לדף הבית הוסף למועדפים מפת אתר קישורים